1. അമുഖ്യ

    1. വി.
    2. മുഖ്യമല്ലാത്ത, പ്രധാനമല്ലാത്ത, അപ്രധാനമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക