1. അമുത്, അമുതം

  1. നാ.
  2. ചോറ്, ഭക്ഷണം
  3. അമൃത്
  4. നൈവേദ്യം
  5. അമൃതു ചെയ്യുക = (ആചാര.) അമൃതേത്തുകഴിക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക
  6. അമൃതുപടി = നിവേദ്യം അർപ്പിക്കൽ, നൈവേദ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക