1. അമൂഢസംജ്ഞ

    1. വി.
    2. സംജ്ഞാഹാനിവരാത്ത, ബുദ്ധികെടാത്ത, ചിത്തഭ്രമമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക