1. അമൂദൃശ

    1. വി.
    2. അത്തരത്തിലുള്ള, ആമാതിരിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക