1. അമൂല

    1. വി.
    2. വേരില്ലാത്ത, കിഴങ്ങില്ലാത്ത, ഹേതുവില്ലാത്ത
    3. അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത, ആധാരമില്ലാത്ത
    4. പ്രമാണരഹിതമായ
    5. മൂലകൃതിയിൽ ഇല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക