1. അമൂലസംഖ്യ

    1. നാ. ഗണിത.
    2. ശരിക്കു വർഗമൂലാദികൾ കാണുവാൻ ആകാത്ത സംഖ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക