1. അമൂല്യ

    1. വി.
    2. വിലമതിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത, വിലയേറിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക