1. അമൂർത്തി1

  1. വി.
  2. രൂപമില്ലാത്ത, ആകൃതിയില്ലാത്ത
 2. അമൂർത്തി2

  1. നാ.
  2. വിഷ്ണു
  3. മൂർത്തിയില്ലായ്മ
 3. അമാറത്തി

  1. നാ.
  2. മൾബെറിചെടി
 4. അമൂർത്ത

  1. വി.
  2. ആകൃതിയില്ലാത്ത, രൂപമില്ലാത്ത, ശരീരമില്ലാത്ത. അമൂർത്തഗുണം = മൂർത്തിമത്തല്ലാത്ത ഗുണം. (ധർമം, അധർമം, ഭാവന, ബുദ്ധി മുതലായവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക