1. അമൃണാളം

    1. നാ.
    2. മൃണാളസദൃശമായത്, രാമച്ചം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക