1. അമൃതകലശം

    1. നാ.
    2. അമൃതം നിറച്ച പാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക