1. അമൃതക്ഷാരം

    1. നാ.
    2. നവസാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക