1. അമൃതഘടിക

    1. നാ.
    2. അമൃതകാലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക