1. അമൃതജട

    1. നാ.
    2. ജടാമാഞ്ചി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക