1. അമൃതധാര

  1. നാ.
  2. അമൃതപ്രവാഹം
  3. ഒരു വിഷമവൃത്തം
 2. അമൃതദ്രു

  1. നാ.
  2. ദേവതാരം
 3. അമൃതുതിരി

  1. നാ.
  2. (കരിമരുന്നു പ്രയോഗം) ഒരു നിലാത്തിരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക