1. അമൃതനന്ദനം

    1. നാ.
    2. അമ്പത്തെട്ടു തൂണുള്ള ക്ഷേത്രമണ്ഡപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക