1. അമൃതനില

    1. നാ.
    2. ശുക്ല-കൃഷ്ണ പക്ഷങ്ങളിൽ ശരീരത്തിൻറെ പ്രത്യേകഭാഗങ്ങളിൽ അമൃതകലയുടെ സ്ഥിതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക