1. അമൃതപക്ഷൻ

    1. നാ.
    2. അഗ്നി
    3. യാഗാഗ്നി
    4. ഒരു ജാതി പ്രാപ്പിടിയൻ, സ്വർണവർണമായ ചിറകുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക