1. അമൃതപ്രാശം

    1. നാ. ആയുര്‍.
    2. ഒരുഔഷധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക