1. അമൃതബീജം

    1. നാ.
    2. ഒരു മന്ത്രം, വരുണദേവതാകമായ ജലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബീജാക്ഷരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക