1. അമൃതഭൂവ്

    1. നാ.
    2. ജനനമരണമില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക