1. അമൃതമയ

    1. വി.
    2. അമൃതം ഉള്ള, അമൃതം നിറഞ്ഞ
    3. അമർത്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക