1. അമൃതമൂലി

    1. നാ.
    2. മൃതസഞ്ജീവനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക