1. അമൃതരിപ്പാട്ടം

    1. നാ.
    2. അമൃതേത്തിന് അരിവകയ്ക്കുള്ള പാട്ടം, ശ്രീപാദംവക വസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള ഒരിനം പാട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക