1. അമൃതവല്ലി

    1. നാ.
    2. അമൃതസ്രവ, ചിറ്റമൃത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക