1. അമൃതശയൻ

    1. നാ.
    2. അമൃതത്തിൽ (പാൽക്കടലിൽ) ശയിക്കുന്നവൻ, വിഷ്ണു
  2. അമൃതേശയൻ

    1. നാ.
    2. അമൃതത്തിൽ (പാൽക്കടലിൽ) ശയിക്കുന്നവൻ, വിഷ്ണു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക