1. അമൃതസാരം

    1. നാ.
    2. ഉരുക്കിയ നെയ്യ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക