1. അമൃതസൂത്രി

    1. നാ.
    2. ദേവന്മാരുടെ മാതാവ്, അദിതി
    3. അമൃതം സേവിക്കുന്നവൻ, ചന്ദ്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക