1. അമൃതസോദരം

    1. നാ.
    2. കുതിര
    3. പാലാഴിയിൽനിന്ന് അമൃതിനോടൊപ്പം പൊന്തിവന്നത്, ഉച്ചൈശ്രവസ്സ് എന്ന കുതിര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക