1. അമൃതസ്രവ

    1. നാ.
    2. അമൃതവള്ളി, ചിറ്റമൃത്
    3. അഴുകണ്ണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക