1. അമൃതാഫലം

  1. നാ.
  2. അമൃതഫലം
 2. അമൃതഫലം

  1. നാ.
  2. നെല്ലിക്കാ
  3. പേരയ്ക്ക, നാസാപതി
  4. ഈന്തപ്പഴം
  5. കയ്പ്പൻപടവലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക