1. അമൃതാശനൻ

    1. നാ.
    2. അമൃതം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ, ദേവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക