1. അമൃതാഹരണൻ

    1. നാ.
    2. അമൃതം അപഹരിച്ചവൻ, ഗരുഡൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക