1. അമൃതാഹ്വം

    1. നാ.
    2. ചിറ്റമൃത്
    3. നെയ്യ്
    4. അമൃതഫലം, നാസാപതി, പേര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക