1. അമൃതീകരണം

  1. നാ.
  2. അമൃതമാക്കിത്തീർക്കൽ
  3. വിഗ്രഹത്തെ ദേവതയായി ഭാവിക്കൽ. അമൃതീകരണമുദ്ര = വിഗ്രഹത്തിൽ ദേവനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു മുദ്ര
 2. അമൃതകിരണം

  1. നാ.
  2. കർപ്പൂരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക