1. അമൃതേശൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
 2. അമൃതാശൻ

  1. നാ.
  2. വിഷ്ണു
  3. ദേവൻ
 3. അമരാധീശൻ

  1. നാ.
  2. അമരാധിപൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക