1. അമൃത്യു

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണു
    1. വി.
    2. മൃത്യുവില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക