1. അമേധസ്സ്

    1. വി.
    2. ബുധിയില്ലാത്ത
    1. നാ.
    2. മടയൻ, ബുദ്ധിഹീനൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക