1. അമേധ്യയുക്ത

    1. വി.
    2. അതിമലിനമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക