1. അമേയ

    1. വി.
    2. അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത
    3. അളക്കാനാവാത്ത, അളവറ്റ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക