1. അമോക്ഷം

    1. നാ.
    2. സ്വാതന്ത്യ്രമില്ലായ്മ
    3. മോക്ഷമില്ലായ്മ
    4. ബന്ധനം, ദാസ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക