1. അമോച്യ

    1. വി.
    2. വിട്ടയയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത, മോചിപ്പിച്ചുകൂടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക