1. അമോണിയംസൾഫേറ്റ്

    1. നാ.
    2. അമോണിയയും സൾഫൂറിക്കാസിഡും തമ്മിൽ ചേർന്ന് രാസപ്രവർത്തനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ലവണം, വളമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക