1. അമോതൻ

    1. നാ.
    2. (ശിശുവിനെപ്പോലെ) വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വളർത്തപ്പെടുന്നവൻ
    3. നെയ്ത്തുകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക