1. അമ്പണം1

    1. നാ.
    2. അസഭ്യം, ചീത്തവാക്ക്, ശകാരം
  2. അമ്പണം2

    1. നാ.
    2. വീണയുടെ കുടവും തണ്ടും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക