1. അമ്പത്

  1. -
  2. (വിശേഷണമായും നാമമായും പ്രയോഗം) അഞ്ചുപത്തുകൂടിയ സംഖ്യ. അമ്പതുനോമ്പ് = ക്രിസ്തുവിൻറെ ഉയിത്തെഴുന്നേൽപ്പുദിവസംകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന അമ്പതുദിവസത്തെ നോമ്പ്, വലിയനോമ്പ് (ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ചില വിഭാഗക്കാർക്കിടയിൽ).
 2. അമ്പത്

  1. നാ.
  2. അഞ്ചു പത്തുകൂടിയത്
 3. ആമ്പാത്ത്

  1. അവ്യ.
  2. അമ്പാത്ത്, അകത്ത്; (പ്ര.) ആമ്പാത്തുള്ളോർ = അകത്തുള്ളോർ, അന്തർജനങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക