1. അമ്പമ്പ, അമ്പമ്പെടാ

    1. വ്യാ.
    2. ആശ്ചര്യം ദ്യൊതിപ്പിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക