1. അമ്പരക്കുക

    1. ക്രി.
    2. (അവിചാരിതമായി നേരിടുന്ന ആപത്തിൽ) എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പരിഭ്രമിക്കുക, സംഭ്രമിക്കുക, കുഴങ്ങുക, വിഷമിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക