1. അമ്പലപ്പുറം

    1. നാ.
    2. ശിവക്ഷേത്രത്തിനു ദാനംചെയ്ത ഭൂമി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക