1. അമ്പലമൂരി

    1. നാ.
    2. നടയ്ക്കുകെട്ടിയ കാള; അമ്പലക്കാള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക