1. അമ്പലവാസി

    1. നാ.
    2. കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളിൽ ഒരു അന്തരാളജാതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക